Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах
2019-05-06 10:54:08 588

Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарахБаянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарахБаянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарахБаянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарахБаянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарахБаянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах

Суртчилгаа

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ