БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО

ТУС СУМЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТӨЛӨВЛӨЛТ ХЯНАЛТЫН ХОРОО, АЖЛЫН ХЭСЭГ  ХАМТРАН 2014 ОНЫ 03 ДУГААР САРД БОЛОВСРУУЛАН СУМЫН ИТХ-ЫН 2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭЖ, 7/5 ТООТ ТОГТООЛООР БАТЛАСАН БАЙДАГ. 

ЭНЭХҮҮ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН 4 ЗОРИЛГЫГ ТОДОРХОЙЛЖЭЭ. ҮҮНД:

ЗОРИЛГО 1: Төр, нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг иргэдийн оролцоонд тулгуурлан нэмэгдүүлж, хүний хөгжлийг хангах

ЗОРИЛГО-2: Хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэн, ЖДҮ, худалдаа НААҮ, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн бодит өсөлтийг тогтворжуулах

ЗОРИЛГО-3: Хүний хөгжил, бизнесийн таатай орчинг хангахуйц дэд бүтцийг бий болгох

ЗОРИЛГО-4: Байглийн баяглагийг зүй зохистой ашиглан хүн амьтаны эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх

2024-05-16 10:58:37